Монографії

Monograph Defense of computer nets by tools using extended information about enviroment : monograph / V.Lytvynov, N.Stoianov, I.Stetsenro, I.Skiter, O.Trunova, A.Hrebennyk, V.Nekhai, I.Burmaka – Chernihiv: Chernihiv Politechnic National University, 2021. -212c. The monograph is devoted to such questions: archirecture of defense systems against attacks on computer networks using the global information space; analysis of network infrastructure and its behavior, defense policy and behavior of attackers; analysis of systems and methods of Intrusion detection; synthesis of immune and neural network algorithms in system of detection of non-standard behavior of information networks; development and modification of algorithms for detecting non- standard behavior in global network space in conditions of uncertainty; simulation of the dissemination of cyber-attacks in a distributed information system; design the cybersecurity training center.
Monograph Лисецкий Ю.М. КИИС. Концепция, технологии разработки и внедрения: монография. Киев: ЛАТ&К, 2019. 203 с. Рассмотрены основные подходы к созданию информационных систем предприятия, их особенности, достоинства и недостатки. Проведен анализ наиболее распространенных моделей жизненного цикла информационных систем как средства описания всех процессов для их разработки и создания. Приведен перечень и содержание стадий и этапов разработки информационных систем, определяемых соответствующими стандартами и являющихся организационно-методической основой для их построения.
Monograph Лисецкий Ю.М. Модели, методы и технологии количественной оценки качества систем: монография. – Киев: ЛАТ&К, 2018. – 102 с. Монографія присвячена розробці та обґрунтуванню моделей, обчислювальних методів і технологій вирішення завдань комплексної оцінки якості систем, якi характеризуються набором кількісних показників і/або експертними оцінками їх властивостей. Особливу увагу приділено методологічним аспектам комплексної кількісної оцінки якості систем, а також визначенню шляхів автоматизації цього
Monograph Лисецький Ю.М. Інформаційні технології в управлінні та обробці інформації: монографія. – Київ: ЛАТ&К, 2018. – 268 с. У монографії представлено роль і місце інформаційних систем в управлінні та технології обробки інформації. Розглянуто підприємство як цілеспрямована система, дослідження підприємств за допомогою системного підходу, система управління підприємством та динамічне моделювання підприємства. Наведено сучасні підходи до створення інформаційних систем, особливості інформаційних виробничого інтегрованих інформаційних систем менеджменту, систем управління підприємством, інтелектуальних інформаційних систем та систем підтримки прийняття рішень. Книга може бути корисною для науковців, викладачів у галузі інформаційних технологій та управління, економістів, керівників різного рівня, діяльність яких пов'язана з прийняттям управлінських рішень та використанням інформаційних технологій. Табл. 16. Lл. 91. Бібліогр. 208 найм.
Monograph Університетсько-індустріальна кооперація. Веб-портал. Настанова з використання. / Під ред. Кондратенка Ю. П., Харченка В.С.- Міністерство освіти та науки України. Чернігівський національний технологічний університет, Національний аерокосмічний університет ім. М. Е. Жуковського «ХАI», 2017. Т. 3. 180 с. ISBN 978-617-7361-32-8 ISBN978-617-7361-35-9 Викладено теоретичні основи, принципи побудови та реалізації інструментальних засобів для підтримки кооперації університетів та IТ-індустрії, створення та розвитку стартап-проектів комунікаційного веб-порталу. Надано рекомендації щодо практичного використання при імплементуванні різних моделей кооперації. Матеріали книги підготовлено в рамках проекту TEMPUS CABRIOLET «Model-Oriented ApproaCh And Intelligent Knowledge-Based System for Evolvable Academia-Industry Cooperation in Electronic and Computer Engineering» (544497-TEMPUS-1-2013-1-UK-TEMPUS-JPHES). Для студентів університетів, які навчаються за напрямами інформаційних технологій та починають практичну діяльність, фахівців університетів та IT-індустрії, які займаються організацією та підвищенням ефективності університетсько-індустріальної кооперації, а також для викладачів, які проводять заняття з відповідних курсів.
Monograph Методи аналізу та моделювання безпеки розподілених інформаційних систем: монографія / В.В. Литвинов, В.В. Казимир, І.В. Стеценко, О.В. Трунова, І.С. Скітер, Ю.М. Ткач, А.Г. Гребенник, В.В. Нехай : за заг. ред. проф. С.М. Шкарлета // Чернігів : Чернігів. Нац. Технол. Ун-т. 2017. – 206 с. У монографії розглянуті питання визначення нештатної поведінки методами статистичного аналізу; методи систем штучного інтелекту, що використовуються у разі виявлення комп'ютерним атакам; завдання оцінювання ступеня захищеності комп'ютерних мереж з використанням методів імітаційного моделювання. Монографія призначена для студентів галузі 121 «Інформаційні технології». Також може бути корисною для аспірантів, науковців та практичних працівників.
Monograph Ітченко Д.М., Кунденко А.В., Дорош М.С. Реалізація стратегії регіонального розвитку на основі проактивного управління проектами Монографія. – Чернігів: ЧНТУ, 2016. – 220 с. Монографія присвячена опису моделей та методів реалізації стратегії регіонального розвитку на основі проактнвного управління проектам та програмами, в тому числі в галузях АПК, з урахуванням особливостей їх життєвих циклів. Визначено особливості реалізації стратегії регіонального розвитку в умовах кризової ситуації та ї вплив на антикризові стратегії підприємств як елементів регіональної системи. Описано методичні підходи до управління антикризовими стратегіями підприємств. Наведено аналіз існуючих моделей та методів проактивного управління проектами як інструментів реалізації стратегії регіонального розвитку. Визначено регіональні моделі життєвого циклу проекту характеристик проекту, обґрунтовано прогнозування основних параметрів проекту з урахуванням точок біфуркації. Представлений механізм проактивного управління проектами для підвищення ефективності реалізації регіональних програм розвитку.
Monograph Сучасні інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні математичних дисциплін в закладах вищої освіти За заг. ред. Ткач Ю.М.; [Ткач Ю.М., Трунова О.В., Мехед Д.Б., Базилевич В.М., Мурашковська В.П., Петренко Т.А., Гур'єв В.І., Фірсова В.І.,]. Ніжин: ФОП Лук'яненко В.В. ТПК "Орхідея", 2016. - 358 с. ISBN 978-966-2185-82-9. У монографії висвітлено теоретичні засади застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчання математичних дисциплін (вищої математики, теорії ймовірності та математицчної статистики, економетрики , оптимізаційних методів та моделей тощо) та розкрито практичні аспекти використання різноманітних інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі, а саме, вільного(Opera Office Calc, GeoGedra, Gran1, Gran2D,0 SciLab) та пропрієтарного (Excel, MathCat, MatLab) програмного забезпечення. Запропонована монографія буде сприятиме оволодінню студентами та викладачами сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями (ІКТ) їх застосуванню у навчальному процесі закладів вищої освіти, виробленню стійких вмінь та навичок розвязувати професійні задачі засобами ІКТ та підвищенню ефективності навчального процессу в цілому. Тим самим забезпечуватиметься фундаменталізація професійної підготовки фахівців різниї спеціальностей. Монографія буде корисною викладачам математичних дисциплін вищих навчальних закладів та іншим науково-педагогічним працівникам при викладанні фахових дисциплін
Monograph Tool-Based Support of University-Industry Cooperation in IT-Engineering; monograph/V.V. Lytvynov,V.S., Kharchenko, S.V. Lytvyn, V.V. Saveliev E.V. Trunova, I.S. Skiter, – Chernihiv National University of Technology, 2015. – 108p.:L.54 names,fig. 25, tabl. 4. Викладено теоретичні основи, принципи побудови та реалізації інструментальних засобів для підтримки кооперації університетів та IT-індустрії, створення та розвитку стартап -проектів. Описано комунікаційного веб-порталу. Надано рекомендації щодо практичного використання при імплементуванні різних моделей кооперації. Матеріали книги підготовлено в рамках проекту TEMPUS CABRIOLET «Model-Oriented Approach And Intelligent Knowledge-Based System for Evolvable Academia-Industry Cooperation in Electronic and Computer Engineering» (544497-TEMPUS-1-2013-1-UK-TEMPUS-JPHES).
Видання орієнтоване на адміністративно-викладацький склад ВНЗ, студентів старших курсів спеціалізації Програмна інженерія та інженерів, що працюють у IT - компаніях.
Monograph Литвинов В. В., Казимир В. В., Ляхов А. Л., Путиенко И. В., Богдан И. В. Методы тестирования и верификации программного обеспечения: монография // Ніжин, ФОП Лук’яненко В. В. ТПК «Орхідея», 2013. – 359 с. Обоснована необходимость проверки правильности диаграмм на этапе проектирования программного обеспечения. Рассмотрены наиболее известные средства, позволяющие проводить верификацию UML-диаграмм. Проведена сравнительная оценка существующих средств. Основными критериями оценки являются открытость кода, точность проверки, количество задействованных методов верификации.
Monograph Проектування комп’ютерних систем на основі мікросхем програмованої логіки [Текст]: монографія / С.А. Іванець, Ю.О. Зубань, В.В. Казимир, В.В. Литвинов. – Суми : СумДУ, 2013. – 313 с. Монографія присвячена проектуванню вбудованих комп’ютерних систем на основі мікросхем програмованої логіки з використанням мови опису апаратури VHDL. Розглянуті архітектура мікросхем ПЛІС фірми Altera та робота в пакеті Quartus II. Видання буде корисним викладачам, аспірантам, студентам та інженерам, які займаються проектуванням та розробленням вбудованих комп’ютерних систем. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/33465
Monograph Управління інтеграцією інформаційних процесів та зв’язків систем підприємства та проектів: Монографія/ Є.Ю Сахно, І.В. Калінько, І.С. Скітер, М.В. Двоєглазова. – К.: Кондор-Видавництво, 2013.-214 с В монографії представлено основні принципи комплексного управління інформаційними взаємозв'язками між системою управління проектом і системою управління підприємством. Наведено підходи до створення новітніх методів та моделей управління процесом інтеграції інформаційних систем, оцінки економічної ефективності інтеграції та побудови єдиної інформаційної системи підприємств та проектів розвитку. Монографія оpiєнтована на наукових, інженерно-технічних працівникові, аспірантів і студентів відповідних спеціальностей. Іл.:100. Табл.: 50. Бібліогр. 225 назв.
Monograph Казимир В. В., Литвинов В. В., Шкарлет С. М., Зайцев С. В. Інформаційні основи побудови телекомунікаційних мереж: монографія / Чернігів: Чернігівський державний технологічний університет, 2013. – 344 с. У монографії досліджуються основи теорії інформації, кодування джерела повідомлень, завадостійкого кодування, турбокодування, інформаційні основи передачі інформації у телекомунікаційних мережах. Видання буде корисним викладачам, аспірантам, магістрантам, науковим співробітникам та практичним працівникам, які займаються проектуванням і розгортанням цифрових систем передачі та оброблення інформації.