Посібники

Manual Ю. М. Ткач, І.С.Скітер, В.В. Жидок. Економетрика. Навчальний посібник. Ніжин: ТПК “”Орхідея””, 2016.-186 с У навчальному посібнику викладено теоретичні економстричних досліджень. Основним методом оцінювання параметрів регресійних моделей обрано метод найменших квадратів (1МНК). Розглянуто проблеми прогнозування та перевірки на адекватність реальним економічним регресії. та практичні основи явищам побудованих рівнянь До кожної теми у навчальному посібнику запропоновано приклади задач з іх детальним розв'язуванням, а також 30 варіантів завдань для самостійної роботи студентів. Крім того, у посібнику наведено приклади побудови економетричних моделей за допомогою табличного процессору МS Excel. Даний матеріал сприятиме математизації та інформатизації навчального процесу, більш глибокому розумінню суті дисципліни та фундаменталізації професійної підготовки майбутніх економістів в цілому. Навчальний посібник призначений для студентів, що навчаються на економічних факультетах і може бути використаний при вивченні питань побудови рівнянь регресії на технічних факультетах.
Manual Моделювання та аналіз безпеки розподілених систем: навч. посіб. [для студ. спец. 121 «Інженерія програмного забезпечення»] / В.В. Литвинов, В.В. Казимир, І.В. Стеценко, О.В. Трунова, І.С. Скітер, Ю.М. Ткач, А.Г. Гребенник, В.В. Нехай // Чернігів : Чернігів. Нац. Технол. Ун-т, 2016. – 254 с. У посібнику розглянуто питання структури розподілених інформаційних систем (PIC); основних понять кібербезпеки; інструментальних засобів організації та проведення атак; архітектури системи виявлення вторгнень; ознак, умов, методів виявлення атак; визначення джерел небезпечних вторгнень. Посібник призначений для вивчення студентами дисципліни «Моделювання, аналіз та інструментальні засоби безпеки комп'ютерних мереж». Також може бути корисним для аспірантів, науковців, фахівців і користувачів комп'ютерних технологій.
Manual Литвинов В. В., Казимир В.В., Пріла О. А., Харченко М. В., Задорожній А. О. Лабораторний практикум з об’єктно-орієнтованих технологій розробки прикладних програм. Навчальний посібник.–Чернігів: видавництво Чернігівського державного інституту економіки і управління, 2014.- 364 с. У цьому навчальному посібнику предметом обговорення є питання проектування та реалізації об’єктно-орієнтованого програмного забезпечення. Розглядаються типові принципи та технології розробки об'єктно-орієнтованих застосувань. Начальній посібник може використовуватися при вивченні курсів «Java та C# технології прикладного програмування», «Організація баз даних», «Технології проектування програмних систем», що вивчаються за напрямами «Програмна інженерія» та «Комп'ютерні науки», Посібник може бути корисним також для науковців, інженерно-технічних працівників, викладачів, аспірантів та студентів, що займаються промисловою розробкою програмного забезпечення складних систем обробки інформації.
Manual Казимир В. В., Коровайченко Ю. Н., Литвинов В. В., Шкарлет С. Н. Технологии проектирования программных систем. Учебное пособие / Чернигов: Черниговський государственный технологический университет, 2013. – 364 с. В учебном пособии рассматриваются технологии проектирования и тестирования сложных программных систем с позиций системного анализа и объектного подхода. Особое внимание уделено вопросам применения CASE- средств, компонентных технологий и шаблонов проектирования. Детально освещены технологии проектирования баз данных. Весь материал дается с примерами практического применения. Для студентов всех форм обучения, аспирантов и преподавателей учебных дисциплин направлениям подготовки «Компьютерная инженерия» и «Программная инженерия». Пособие будет полезно также для научных и Инженерно-технических работников, занимающихся разработкой программного по обеспечения.
Manual Менеджмент малих та середніх підприємств: Навчальний посібник / Є.Ю. Сахно, С.І. Пономаренко, М.С.Дорош. –К: Кондор, 2013. –342 с. Рекомендовано МОН України У навчальному посібнику наводяться основні принципи організації та управління на підприємствах малого та середнього бізнесу. Наведено підходи по визначенню розміру підприємства та технології його створення в сучасних економічних умовах. Приводиться структура малого та середнього бізнесу в Україні і за кордоном, та пропонуються шляхи щодо його стимулювання та розвитку. Призначено для студентів економічних спеціальностей, науковців та аспірантів за відповідним напрямком наукових досліджень.
Manual Глоссарий по вопросам культуры безопасности на ядерных объектах (русский, украинский, английский): Бегун В.В., Широков С.В., Бегун В.В., Письменный Е.Н., Литвинов В. В., Казачков И.В. – Киев-2012. – 143 с. Підручник розроблено на основі існуючих матеріалів з культури безпеки МАГАТЕ та ДП НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ». Нова концепція забезпечення безпеки на основі принципів «культури безпеки» зародилася на початку нового століття. В нашій країні вона отримала поширення поки що тільки в ядерній галузі, основний її тезис: виховання у персоналу небезпечних виробництв свідомого дотримання принципів безпеки. Сутність Культури безпеки полягає в досягненні того, щоб увага до безпеки приділялася й організаціями, і окремими особами. Формується загальна психологічна настроєність на безпеку, що припускає самокритичність і самоперевірку, виключає благодушність і передбачає розвиток почуття персональної відповідальності й загаль-ного саморегулювання в питаннях безпеки. Розраховано на викладачів дисциплін з безпеки, фахівців цивільного захисту та охорони праці, студентів ВНЗ.
Manual Культура безпеки в ядерній енергетиці: Підручник. / В.В. Бєгун, С.В. Широков, С.В. Бєгун, Є.М. Письменний,В.В. Литвинов, І.В. Казачков. –К.,2012. –539с.-Укр. Мовою Культура безпеки в ядерній енергетиці: Підручник. / В.В. Бєгун, С.В. Широков, С.В. Бєгун, Є.М. Письменний,В.В. Литвинов, І.В. Казачков. –К.,2012. –539с.-Укр. Мовою Підручник розроблено на основі існуючих матеріалів з культури безпеки МАГАТЕ та ДП НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ». Нова концепція забезпечення безпеки на основі принципів «культури безпеки» зародилася на початку нового століття. В нашій країні вона отримала поширення поки що тільки в ядерній галузі, основний її тезис: виховання у персоналу небезпечних виробництв свідомого дотримання принципів безпеки. Сутність Культури безпеки полягає в досягненні того, щоб увага до безпеки приділялася й організаціями, і окремими особами. Формується загальна психологічна настроєність на безпеку, що припускає самокритичність і самоперевірку, виключає благодушність і передбачає розвиток почуття персональної відповідальності й загального саморегулювання в питаннях безпеки. Розраховано на викладачів дисциплін з безпеки, фахівців цивільного захисту та охорони праці, студентів ВНЗ
Manual Литвинов В. В. Об’єктно-орієнтоване моделювання при проектуванні вбудованих систем і систем реального часу: навчальний посібник / В. В. Литвинов, С. В. Голуб, К. М. Григор’єв, В. Ю. Жигульська // Черкаси: Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, 2011. – 379 с. У навчальному посібнику описаний процес проектування систем реального часу, вбудованих систем. Розглянуто всі етапи життевого циклу розробки моделей, починаючи від аналізу і закінчуючи тестуванням. Посібник призначений для вивчення модуля «Проектування комп'ютерних інформаційних систем реального часу» дисципліни «Системний аналіз та проектування комп'ютерних інформаційних систем» студентами, шо навчаються за напрямом «Компютерні науки». Він буде корисним також для науковців, інженерно-технічних працівників, викладачів, аспірантів та студентів, що займаються промисловою розробкою програмного забезпечення складних комп'ютерних інформаційних систем.
Manual “Скітер І.С., Ткаленко Н.В.. Трунова О.В. Математичні методи прийняття управлінських рішень: Навч. пос. Гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (Лист №1/11-7265 від 04.08.11) – Чернігів: ЧДІЕіУ, 2011 – 248с. У навчальному посібнику розглянуті питання прийняття управлінських рішень на основі математичних методів. У посібнику представлено приклади розв’язання задач з відповідними поясненнями і коментарями, завдання для самостійного вирішення, контрольні питання для самоперевірки, тестові завдання. Наведений теоретичний матеріал викладено з урахуванням особливостей української економіки. Представлений навчальний посібник можна рекомендувати для вивчення питань прийняття управлінських рішень в складних економічних системах студентам спеціалізації “Менеджмент інноваційної діяльності”, “Управління проектами”, “Бізнес-адміністрування” освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліст і магістр.